Εργαστήρια

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ. Το βρογχοσκοπικό μας εργαστήριο είναι από τα πλέον εξοπλισμένα εργαστήρια στην Ελλάδα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει σύγχρονα ψηφιακά βρογχοσκόπια (απλά, διπλού αυλού, με κεραμικό άκρο, βιντεοβρογχοσκόπιο) και συστήματα Ηλεκτροκαυτηρίας, Argon Plasma Coagulation και Κρυοθεραπείας. Παράλληλα υπάρχει μεγάλη εμπειρία στη χρήση ενδοβρογχικών υπερήχων, τόσο με το βιντεοβρογχοσκόπιο (linear EBUS) για ασφαλή παρακέντηση και βιοψία εξωαυλικών μεσοθωρακικών δομών, όσο και με καθετήρα υπερήχων (radial EBUS) για ανίχνευση περιφερικών βλαβών. Υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής σε μορφή DVD και σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για μελλοντική σύγκριση και μελέτη. Για την καλύτερη ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού λειτουργεί σύστημα αρνητικής πίεσης με ειδικά φίλτρα προστασίας (ΗΕΡΑ) κατά τη διάρκεια της βρογχοσκόπησης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Το εργαστήριο φυσιολογίας της αναπνοής είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο ηλεκτρονικό σπιρόμετρο, σύστημα μέτρησης διαχυτικής ικανότητας μιας αναπνοής και πληθυσμογράφο σώματος.

Έτσι, έλεγχοι όπως καταγραφή καμπύλης ροής όγκου, μέτρηση διαχυτικής ικανότητας και στατικών όγκων, μέτρηση εισπνευστκής και εκπνευστικής πίεσης, μέτρηση πνευμονικών αντιστάσεων και πληθυσμογραφία εκτελούνται πλέον σε μορφή ρουτίνας από το έμπειρο και εκπαιδευμένο μας προσωπικό.

ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ. Το τμήμα διαθέτει σύγχρονο φορητό μηχάνημα υπερήχων με το οποίο γίνεται μελέτη και παρακέντηση υπεζωκοτικών συλλογών και περιφερικών πνευμονικών βλαβών.

ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Στο τμήμα μας πραγματοποιούνται θωρακοσκοπήσεις υπό τοπική αναισθησία σε επιλεγμένους ασθενείς. Η μέθοδος αυτή βοηθά στην ταχύτερη και ασφαλέστερη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων του υπεζωκότα.

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ Οι βρογχοσκοπήσεις με άκαμπτο βρογχοσκόπιο γίνονται στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών απόφραξης, αιμορραγίας και τοποθέτησης stent.